غلامرضا کرمی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)