غلامرضا کرمی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ " غلامرضا کرمی"

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)