محمدعلی کریمی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمان (راور)
حوزه انتخابیه : کردستان (سروآباد / مریوان)
حوزه انتخابیه : کردستان (مریوان)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)