محمدعلی کریمی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمان (راور)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " محمدعلی کریمی"

حوزه انتخابیه : کردستان (سروآباد / مریوان)
حوزه انتخابیه : کردستان (مریوان)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)