حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ " علی کریمی فیروزجایی"