آقای جواد کریمی قدوسی نام پدر : ابوالقاسم
سال تولد : 1334
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- فرمانده بسیج خراسان رضوی


تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "آقای جواد کریمی قدوسی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 326,273 درصد آراء : 30.44

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای جواد کریمی قدوسی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 195,380 درصد آراء : 48.82

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای جواد کریمی قدوسی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 128,250 درصد آراء : 43.44
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای جواد کریمی قدوسی"