آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نام پدر : حافظ
سال تولد : 1336
محل تولد : ارم سادات

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان
- رئیس دانشکده فنی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت
- کارشناسی مهندسی خاکشناسی

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 54,316 درصد آراء : 41.35

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 41,086 درصد آراء : 37.06

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۹ "آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 37,345 درصد آراء : 99.99

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی"