آقای محسن کوهکن ریزی سال تولد : 1336

سوابق و فعالیت ها :
-فرماندار
-وکیل
تحصیلات:
کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : اصفهان (لنجان)
تعداد آراء : 38,175 درصد آراء : 33.54

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای محسن کوهکن ریزی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (لنجان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۸ "آقای محسن کوهکن ریزی"