حوزه انتخابیه : فارس (سروستان / کربال / کوار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ " نصراله کوهی باغ اناری"