احمدعلی کیخا سال تولد : 1346
محل تولد : زابل

سوابق و فعالیت ها :
-معاون سازمان حفاظت محیط زیست
تحصیلات:
-دکتری اقتصاد کشاورزی(اقتصاد آب)

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
تعداد آراء : 64,950 درصد آراء : 34.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)