اصغر گرانمایه پور

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (آران و بیدگل / کاشان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ " اصغر گرانمایه پور"

حوزه انتخابیه : اصفهان (کاشان)