اصغر گرانمایه پور

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (آران و بیدگل / کاشان)
حوزه انتخابیه : اصفهان (کاشان)