حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / کمیجان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲طرح / لایحه امضا شده توسط " سیداحمد لطفی آشتیانی"