آقای علیرضا محجوب نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1337
محل تولد : کرج

تسلط بر زبان (های) :

آلمانی

سوابق و فعالیت ها:
- دبیر کل خانه کارگر

تحصیلات:
- کارشناسی تاریخ

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,311,375 درصد آراء : 40.42

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۹ "آقای علیرضا محجوب"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 262,375 درصد آراء : 23.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳۰ "آقای علیرضا محجوب"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 260,296 درصد آراء : 38.78
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای علیرضا محجوب"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)