انوشیروان محسنی بندپی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر / چالوس)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ " انوشیروان محسنی بندپی"

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر / چالوس)
حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر / چالوس)