آقای محمدرضا محسنی ثانی نام پدر : محمدحسن
سال تولد : 1331
محل تولد : سبزوار

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار
- استاندار
- معاون سیاسی

تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسی
- فوق لیسانس مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 53,004 درصد آراء : 25.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای محمدرضا محسنی ثانی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 49,275 درصد آراء : 28.27
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای محمدرضا محسنی ثانی"