حوزه انتخابیه : فارس (آباده / بوانات / خرمبید)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ " داود محمدجانی"