حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵طرح / لایحه امضا شده توسط " قاسم محمدی"