حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ " محمد محمدی"

حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
حوزه انتخابیه : لرستان (الشتر / دلفان)
حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
حوزه انتخابیه : مازندران ()