حوزه انتخابیه : کردستان (سروآباد / مریوان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ " اقبال محمدی"