جلال محمودزاده سال تولد : 1345
محل تولد : مهاباد

سوابق و فعالیت ها :
-رابط امور مجلس در صندوق بیمه کشاورزی
-مشاور قائم مقام وزیر
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (مهاباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴۱ " جلال محمودزاده"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (مهاباد)
تعداد آراء : 46,856 درصد آراء : 54.61

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۰ " جلال محمودزاده"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (مهاباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ " جلال محمودزاده"