حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " بهمن مرادنیا"