حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ " عبدالرضا مرادی"