حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ " صمد مرعشی"