آقای سیامک مره صدق نام پدر : جهانگیرکلیمی
سال تولد : 1344
محل تولد : شیراز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکترا (متخصص جراحی عمومی)

حوزه انتخابیه : تهران (کلیمیان)
تعداد آراء : 2,449 درصد آراء : 72.09

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰ "آقای سیامک مره صدق"

حوزه انتخابیه : تهران (کلیمیان)
تعداد آراء : 2,934 درصد آراء : 90.56

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "آقای سیامک مره صدق"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (کلیمیان)
تعداد آراء : 2,374 درصد آراء : 86.39

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "آقای سیامک مره صدق"