آقای غلامرضا مصباحی مقدم نام پدر : اسمعیل
سال تولد : 1330
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- معاون پژوهشی

تحصیلات:
- در علوم حوزه (اجتهاد)
- فوق لیسانس اقتصاد

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 286,402 درصد آراء : 25.42

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۵ "آقای غلامرضا مصباحی مقدم"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 444,128 درصد آراء : 25.51
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای غلامرضا مصباحی مقدم"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)