مصطفی مطورزاده

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ " مصطفی مطورزاده"

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)