مصطفی مطورزاده

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)