حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)
حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)