محمدمهدی مفتح

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
حوزه انتخابیه : همدان (رزن)