محمدمهدی مفتح

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ " محمدمهدی مفتح"

حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
حوزه انتخابیه : همدان (رزن)