حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵طرح / لایحه امضا شده توسط " هادی مقدسی"