حوزه انتخابیه : مرکزی (خمین)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ " محمدحسین مقیمی"