حوزه انتخابیه : سمنان (دامغان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶طرح / لایحه امضا شده توسط " حسن ملک محمدی"