مرادعلی منصوری رضی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گلستان (آزادشهر / رامیان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ " مرادعلی منصوری رضی"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (آزادشهر / رامیان / فندرسک)