سیدحاجی محمد موحد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، عربی

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بهمئی / کهگیلویه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲ " سیدحاجی محمد موحد"

حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ " سیدحاجی محمد موحد"

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه / گچساران)