سیدحاجی محمد موحد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه / گچساران)