حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ " سیدکاظم موسوی"

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ " سیدکاظم موسوی"