حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ " سیدفاضل موسوی"