آقای سیدناصر موسوی  لارگانی نام پدر : سیدمهدی
سال تولد : 1342
محل تولد : فلاورجان

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- دبیر آموزش و پرورش
تحصیلات:
- سطح 2 علوم حوزه
- کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

حوزه انتخابیه : اصفهان (فلاورجان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "آقای سیدناصر موسوی لارگانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (فلاورجان)
تعداد آراء : 56,208 درصد آراء : 57.84

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳۷ "آقای سیدناصر موسوی لارگانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (فلاورجان)
تعداد آراء : 83,801 درصد آراء : 78.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۹ "آقای سیدناصر موسوی لارگانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (فلاورجان)
تعداد آراء : 18,067 درصد آراء : 25.42
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای سیدناصر موسوی لارگانی"