حوزه انتخابیه : اصفهان (مبارکه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸طرح / لایحه امضا شده توسط " سیدعلی محمد موسوی مبارکه"