حوزه انتخابیه : اصفهان (مبارکه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ " سیدعلی محمد موسوی مبارکه"