حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴طرح / لایحه امضا شده توسط " سیدعلی موسوی جرف"