سیدیونس موسوی سرچشمه

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ " سیدیونس موسوی سرچشمه"

حوزه انتخابیه : فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین)