سیدیونس موسوی سرچشمه

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین)
حوزه انتخابیه : فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین)