حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ " سیدناصر موسوی"