احمد مهدوی ابهری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر / خرمدره)
حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر / خرمدره)