احمد مهدوی ابهری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر / خرمدره)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ " احمد مهدوی ابهری"

حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر / خرمدره)