حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (گناباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " مهدی مهدی زاده"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی ()
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی ()
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی ()