حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ " محمدرضا میرتاج الدینی"