حوزه انتخابیه : هرمزگان (جاسک / رودان / میناب)
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)