حوزه انتخابیه : هرمزگان (جاسک / رودان / میناب)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ " سیدعلی میرخلیلی"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)