حوزه انتخابیه : گیلان (شفت / فومن)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ " علی میرزایی فلاح آبادی"