آقای الیاس نادران نام پدر : حیدرعلی
سال تولد : 1334
محل تولد : شاهرود

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، فرانسه

سوابق و فعالیت ها:
- هیات علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
- دکترای علوم اقتصادیحوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱ "آقای الیاس نادران"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 268,133 درصد آراء : 23.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۱ "آقای الیاس نادران"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 324,123 درصد آراء : 48.28
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ "آقای الیاس نادران"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)