مجید ناصری نژاد

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)