مجید ناصری نژاد

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ " مجید ناصری نژاد"

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)