احمد ناطق نوری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ " احمد ناطق نوری"

حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)