حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مراغه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ " یوسف نجفی"