حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مراغه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹طرح / لایحه امضا شده توسط " یوسف نجفی"