محسن نریمان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ " محسن نریمان"

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)