حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سراب)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ " مجید نصیرپورسردهائی"