حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ " سعداله نصیری قیداری"